Jak EGR ventil pomáhá snížit emise a zlepšit ekologičnost vašeho vozidla?

18.09.2023

V posledních letech se všude kolem nás objevují obavy ze změny klimatu. K emisím skleníkových plynů významně přispívají výfukové plyny silničních vozidel. V rámci řešení tohoto problému se zpřísnily předpisy, které nutí výrobce automobilů upravovat konstrukci svých vozidel tak, aby splňovala přísné emisní limity.

Jedním z přístupů ke snižování emisí výfukových plynů je používání zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů. Většina moderních vozidel je vybavena systémem recirkulace výfukových plynů (EGR).

Mohlo by vás zajímat: Záleží vám na budoucnosti naší zelenomodré planety? Dalším krokem pro zelenější budoucnost je výměna auta za kolo. Jedinci se slabší fyzičkou si mohou námahu usnadnit i na elektrokolech. Víte, jaký je vliv jízdy na elektrokole na vaše zdraví?

Co přesně je EGR ventil?

V oblasti moderních spalovacích motorů hraje systém recirkulace výfukových plynů (EGR) klíčovou roli při omezování emisí oxidů dusíku (NOx), které vznikají jako vedlejší produkt během spalovacího procesu.

Při tomto procesu se vzduch z okolního prostředí, především směs kyslíku a dusíku, spojí s palivem a zapálí se ve spalovací komoře. Tento proces spalování vede ke zvýšení teploty a vzniku emisí NOx.

Funkce systému EGR spočívá v přesměrování malé části výfukových plynů zpět do spalovacích komor motoru přes sací potrubí. Tím snižuje teplotu spalování a následně snižuje množství emisí NOx vypouštěných do atmosféry.

Srdcem systému EGR je EGR ventil, který obvykle zůstává v uzavřené poloze. Tento ventil spojuje výfukové potrubí se sacím potrubím a je ovládán buď podtlakem, nebo integrovaným elektromotorem. Hlavním úkolem EGR ventilu je regulovat průtok recirkulovaných výfukových plynů v závislosti na zatížení motoru.

Porozumění oxidům dusíku (NOx)

Oxidy dusíku, často označované jako NOx, jsou emise vznikající při spalování. Když se dusík a kyslík ve vzduchu při spalování spojí, zejména při vysokých teplotách, vznikají NOx.

NOx hrají významnou roli při tvorbě smogu a mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví i životní prostředí, včetně ekosystémů a zemědělských plodin.

Proto je integrace systémů recirkulace výfukových plynů (EGR) do konstrukce automobilů klíčová. Pomáhá snižovat škodlivé emise, které odchází výfukovým systémem do atmosféry, čímž přispívá ke zdravějšímu životnímu prostředí a lepšímu blahobytu lidí.

Proč se snažíme o snížení NOx v ovzduší?

Vliv na lidské zdraví

Dýchání vzduchu s vysokou koncentrací NOx může dráždit dýchací cesty v lidském dýchacím systému. Taková krátkodobá expozice může zhoršit onemocnění dýchacích cest, zejména astma, a vést k respiračním příznakům (jako je kašel, sípání nebo potíže s dýcháním), hospitalizaci a návštěvě pohotovosti.

Dlouhodobější expozice zvýšeným koncentracím NOx mohou přispívat k rozvoji astmatu a potenciálně zvyšovat náchylnost k infekcím dýchacích cest. Lidé s astmatem, stejně jako děti a starší lidé jsou obecně více ohroženi zdravotními účinky NOx.

Vliv na životní prostředí

NOx interagují s vodou, kyslíkem a dalšími chemickými látkami v atmosféře a vytvářejí kyselé deště. Kyselé deště poškozují citlivé ekosystémy, jako jsou jezera a lesy.

Dusičnanové částice, které vznikají v důsledku NOx, způsobují horší viditelnost a negativně ovlivňují kvalitu vodních ploch, jelikož vyživují sinice a bakterie, které se ve vodě přirozeně nacházejí.

Náš tip: Pokud vám není ekologie a vaše peněženka lhostejná, tak byste se ěli zamyslet nad stavem vašeho vozidla. Správná údržba je klíčem k dlouholeté životnosti. Víte, jak na základní údržbu auta?

Jak funguje EGR ventil?

Ve světě moderních vozidel hrají EGR ventily klíčovou roli při dodržování přísných emisních předpisů, zejména pokud jde o snižování emisí NOx. Systémy EGR recyklují část výfukových plynů, které se pak ve spalovací komoře mísí s čerstvým nasávaným vzduchem.

Tento proces má pozoruhodný účinek: snižuje množství kyslíku a zvyšuje obsah vodní páry ve spalovací směsi. To následně snižuje teplotu spalování. Protože vyšší teploty vedou k vyšší produkci NOx, EGR ventil účinně omezuje emise NOx v motoru.

Ventil EGR se aktivuje, jakmile je motor nastartován, dosáhne optimální provozní teploty a vozidlo jede. Postupně reguluje průtok výfukových plynů, čímž pomáhá udržovat úroveň emisí.

Jakmile však vozidlo zpomalí a motor se zastaví, ventil EGR se vrátí do uzavřené polohy a proudění výfukových plynů se zastaví. Tento jednoduchý, ale účinný mechanismus pomáhá snižovat škodlivé emise.

Řešení nahromaděného karbonu a zablokovaných ventilů EGR

Jedním z častých problémů, které mohou trápit EGR ventil, je jeho zaseknutí v důsledku nahromadění karbonových usazenin. V některých závažných případech může dojít k úplnému ucpání EGR ventilu a jeho průchodů, což zastaví klíčový proces recyklace výfukových plynů.

Víte, jak se projevuje porucha EGR ventilu? Když se EGR ventil ucpe, často to vede k tomu, že z výfukového potrubí vychází černý kouř. To je obvykle doprovázeno zvýšenou spotřebou paliva a poklesem celkového výkonu motoru. Pokud EGR ventil neplní svou funkci, na přístrojové desce se objeví výstražná kontrolka, která vás na problém upozorní.

Pokud navíc uvnitř vozidla zachytíte silný zápach paliva, je to další indikátor, že EGR ventil nepracuje tak, jak by měl. Tento zápach je těžké přehlédnout a může být obtěžující a dokonce škodlivý pro lidské zdraví kvůli zvýšenému vypouštění uhlovodíků výfukovými plyny.

Jak se vypořádat s poškozeným EGR ventilem?

Pokud se setkáte s problémy spojenými s poškozeným EGR ventilem, je důležité jednat rychle a provést potřebné opravy. Zde jsou některé kroky, které můžete podniknout, abyste vyřešili poškozený EGR ventil:

 • Diagnostika problému: Nejprve je třeba určit, zda je EGR ventil skutečně poškozený. To může být provedeno prostřednictvím diagnostického skenování vozidla, které může odhalit chybové kódy spojené s EGR ventilem. Také byste měli brát v úvahu symptomy, jako je snížený výkon motoru nebo zvýšená spotřeba paliva.

 • Čištění EGR ventilu: V některých případech může být problém s EGR ventilem způsoben nahromaděnými uhlíkovými usazeninami. V takovém případě může čištění EGR ventilu pomoci obnovit jeho funkci. Existují různé čistící prostředky a postupy, které mohou být použity k odstranění uhlíkových usazenin.

 • Oprava nebo výměna: Pokud je EGR ventil vážně poškozený nebo nefunkční, může být nezbytná jeho oprava nebo výměna. Je důležité používat originální nebo kvalitní náhradní díly a mít práci prováděnou zkušeným technikem.

Dobré vědět: EGR ventil a výfukový systém jdou ruku v ruce a někdy se tyto poruchy vzájemně prolínají. Víte, jak se projevuje poškozený výfuk?

Typy EGR ventilů

EGR ventily se mohou lišit svou konstrukcí a způsobem fungování, a to v závislosti na typu motoru a výrobcích automobilů. Zde je přehled několika běžných typů EGR ventilů:

Mechanický EGR ventil

 • Mechanické EGR ventily jsou jednodušší a staršího typu.
 • Ovládají se fyzickým pohybem, obvykle přes vakuum nebo lanko spojené s plynovým pedálem.
 • Tento typ EGR ventilu reaguje na změny v otáčkách motoru a tlaku na plynovém pedálu.

Elektronický EGR ventil

 • Modernější vozidla často používají elektronické EGR ventily.
 • Tyto ventily jsou ovládány elektronickým řídicím modulem vozidla.
 • Elektronika umožňuje přesnější kontrolu nad množstvím recirkulovaných výfukových plynů a jejich načasováním.

Ventil s chladičem

 • Některé EGR ventily jsou vybaveny chladičem, což je zařízení umožňující ochlazování recirkulovaných plynů.
 • Chladič snižuje teplotu výfukových plynů před jejich návratem do motoru, což může pomoci zlepšit účinnost EGR systému.

Lineární EGR ventil

 • Lineární EGR ventily mají schopnost měnit množství recirkulovaných plynů lineárně vzhledem k pozici ventilu.
 • To umožňuje jemnější regulaci emisí a lepší řízení motoru.

Ventil s výměnnými otvory

 • Tento typ EGR ventilu má otvory, které mohou být otevřeny nebo uzavřeny podle požadavků motoru.
 • Tím se umožňuje rychlejší reakce na změny v provozních podmínkách a požadavcích na emise.

Je důležité poznamenat, že konkrétní typ EGR ventilu, který se používá, může záviset na konkrétním vozidle a motoru. Výrobci automobilů vyvíjejí různé systémy EGR, aby splnili emisní normy a zvýšili efektivitu motoru.

Tato rozmanitost typů EGR ventilů ukazuje, jakým způsobem se technologie neustále vyvíjí, aby pomohla snižovat emise a zlepšovat výkonnost automobilů.

Inspirujte se: Poruchy brzdového systému patří k velmi častým problémům. Víte, jak funguje brzdový systém auta?

Péče o EGR Ventil

Péče o EGR ventil je klíčová pro udržení jeho správného fungování a prodloužení životnosti motoru. Zde jsou některé důležité tipy, jak se starat o váš EGR ventil:

Pravidelná kontrola

 • Pravidelně kontrolovat stav EGR ventilu může zabránit vzniku vážných problémů. Doporučuje se provádět kontrolu během pravidelných servisních prohlídek.

Čištění EGR ventilu

 • Při výskytu známek ucpání uhlíkem nebo usazeninami může být nutné EGR ventil vyčistit. To může zlepšit jeho výkon.
 • Čištění lze provést pomocí speciálního čistícího prostředku, který odstraní uhlíkové usazeniny.

Kontrola EGR trubek

 • Také byste měli pravidelně kontrolovat EGR trubky, které spojují EGR ventil s výfukovým potrubím a sacím potrubím. Ujistěte se, že nejsou zanesené nebo poškozené.

Návody od výrobce

 • Vždy se řiďte návody a doporučeními od výrobce vašeho vozidla ohledně péče o EGR ventil. Každý výrobce může mít specifické požadavky.

Profesionální údržba

 • Pokud máte podezření na závažné problémy s EGR ventilem, měli byste vyhledat odbornou pomoc od mechanika. Profesionální diagnostika a opravy mohou zachránit váš motor před poškozením.

Používání kvalitního paliva

Používání vysoce kvalitního paliva s nižším obsahem nečistot může mít pozitivní vliv na celý váš motor, včetně EGR ventilu. Méně nečistot ve vašem palivu znamená méně tvorby uhlíkových usazenin v motoru, což snižuje riziko ucpání EGR ventilu.

Když vybíráte palivo, měli byste se řídit doporučeními výrobce vozidla ohledně vhodného oktanového čísla paliva.

V České republice je běžně dostupný benzín s různými oktany, jako je E95, E98, E95 Natural 95 a další. Výběr oktanového čísla závisí na konkrétním vozidle a jeho požadavcích na oktany. Obecně platí, že čím vyšší oktanové číslo, tím menší množství nečistot, které potenciálně mohou poškodit EGR ventil.

Cenové rozdíly

Ceny různých variant benzínu s různými oktany se mohou v České republice lišit. Obecně platí, že benzín s vyšším oktanovým číslem je často dražší o několik korun za litr než benzín s nižším oktanovým číslem.

I když dražší palivo může znamenat vyšší náklady na tankování, je důležité si uvědomit, že používání paliva s vhodným oktanovým číslem pro vaše vozidlo může být prevencí poškození motoru a součástek, včetně EGR ventilu.

Náš tip: Cena paliva je velmi pohyblivá a závislá na ceně ropy na burze. Víte, jak se vyvíjí cena ropy v roce 2023?

Závěr

Je zřejmé, že s narůstajícím povědomím o klimatických změnách se stanovují stále přísnější regulace týkající se emisí skleníkových plynů, které jsou spojeny s provozem silniční dopravy.

Výrobci automobilů proto musí provádět změny ve svých konstrukcích, aby splnili tyto přísné limity. Jedním z efektivních opatření ke snížení emisí je použití zařízení pro úpravu výfukových plynů a většina moderních vozidel je vybavena systémem pro recirkulaci výfukových plynů (EGR).

EGR ventil, který je hlavní součástí tohoto systému, má klíčovou roli ve snižování emisí oxidu dusíku (NOx) tím, že recirkuluje část výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru motoru. To snižuje teplotu spalování a tím i množství NOx emisí. Tento proces je důležitý pro zachování čistého ovzduší a ochranu zdraví lidí a ekosystémů.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že EGR ventil může časem trpět problémy, zejména ucpáním uhlíkovými usazeninami. Tyto problémy mohou způsobit snížení výkonu motoru, zvýšenou spotřebu paliva a emise zplodin. Proto je nezbytné pravidelně kontrolovat a údržbovat EGR ventil, aby fungoval správně.

Zdroj: externí redaktor z týmu Martina Balka

Úvodní foto: Freepik