Emise: Prozkoumejte jejich historii, původ a kontrolu u aut

28.01.2024
Emisní kontrola je důležitým aspektem environmentální politiky a technického regulování, zaměřující se na snižování škodlivých emisí do ovzduší, které jsou výsledkem lidské činnosti, zejména z dopravy, průmyslu a energetiky. Zvláště v oblasti automobilového průmyslu je otázka emisí vozidel jedním z nejdiskutovanějších environmentálních problémů. Jaká je historie kontroly emisí a jak probíhá u aut?

Historie a vývoj

Emisní kontrola, jako klíčový nástroj ochrany ovzduší, má své kořeny v druhé polovině 20. století. Jaký je historický vývoj a jaké jsou významné milníky v oblasti emisní kontroly, které ovlivnily jak legislativu, tak technologický pokrok v této oblasti?

Industrializace a počátky znečištění ovzduší

V padesátých a šedesátých letech 20. století zažíval svět období intenzivní industrializace. Rostoucí průmyslová výroba, masová motorizace a zvýšená spotřeba fosilních paliv vedly k výraznému nárůstu emisí škodlivých látek do ovzduší. Města jako Londýn či Los Angeles se potýkala s vážnými smogem, který měl přímý dopad na veřejné zdraví.

Zlomové momenty a regulace

Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla rostoucí veřejnou a politickou pozornost k problému znečištění ovzduší. Významným zlomem byla například tragická smogová epizoda v Londýně v roce 1952, která vyvolala vznik prvních zákonů o čistotě ovzduší v Británii (Clean Air Acts). V USA vedly rostoucí environmentální obavy k přijetí Clean Air Act v roce 1970, což byl zásadní legislativní akt zaměřený na regulaci emisí z průmyslu i automobilů.

Mohlo by vás zajímat: Víte, na co se používají klapky na výfuk? V některých případech mohou být klapky na výfuku navrženy tak, aby pomáhaly vozidlu splňovat emisní normy omezováním hlučnosti a emisí v určitých provozních režimech.

Mezinárodní úsilí a Evropská unie

V Evropě se podobná úsilí manifestovala v rámci Evropské unie. V sedmdesátých a osmdesátých letech EU přijímala řadu směrnic, které stanovily limity pro emise škodlivých látek z průmyslových zdrojů a vozidel. Významnými milníky byly například euro normy začínající v 90. letech, které postupně zaváděly stále přísnější limity pro emise z osobních a nákladních vozidel.

Technologický pokrok

Paralelně s legislativními opatřeními docházelo k rychlému technologickému pokroku. V automobilovém průmyslu byly vyvinuty a implementovány technologie, jako jsou katalyzátory a filtry pevných částic, které významně snížily emise škodlivých látek jako jsou NOx, CO, VOCs a PM. Průmyslové závody byly vybaveny sofistikovanějšími systémy pro čištění spalin, včetně odsiřování a odstranění NOx.

Co způsobuje největší emise?

Energie a elektrárny

Jedním z největších zdrojů emisí jsou elektrárny a celková energetická produkce, zejména ty, které spalují fosilní paliva jako uhlí, ropu a zemní plyn. Tyto zdroje energie jsou zodpovědné za vysoké množství emisí oxidu uhličitého (CO2), který je hlavním původcem globálního oteplování.

Přestože se postupně zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, tradiční fosilní paliva stále představují významnou část energetického mixu mnoha zemí.

Doprava

Dalším významným zdrojem emisí je dopravní sektor. Automobily, nákladní vozidla, lodě, letadla a další dopravní prostředky emitují širokou škálu znečišťujících látek, včetně oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), těkavých organických sloučenin (VOCs) a jemných částic.

Emise CO2 z dopravy jsou zvláště problematické vzhledem k rostoucímu počtu vozidel a zvýšenému cestování leteckou dopravou. Přechod na elektromobily, elektromotocykly a zlepšení účinnosti paliv jsou mezi hlavními strategiemi pro snižování těchto emisí.

Náš tip: Znáte výhody elektromobilů?

Průmysl

Průmyslové aktivity, zejména těžký průmysl a výrobní sektory, jsou také zásadními zdroji emisí. Továrny a výrobní zařízení spotřebovávají obrovské množství energie a často spoléhají na spalování fosilních paliv.

Kromě CO2 emitují tyto aktivity také různé další znečišťující látky, včetně sírových oxidů (SOx) a těžkých kovů. Modernizace výrobních procesů a přechod na udržitelnější zdroje energie jsou klíčové pro snížení průmyslových emisí.

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví představují další významný zdroj emisí, zejména metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). Tyto plyny mají mnohem vyšší potenciál globálního oteplování než CO2. Metan je produkován především fermentačními procesy v živočišné výrobě a odlesňováním, zatímco N2O je spojován s používáním hnojiv a jiných agrochemikálií.

Snížení těchto emisí vyžaduje změny v zemědělských postupech a lesnickém managementu.

Odpad a stavebnictví

Sektory odpadů a stavebnictví také přispívají k celkovým emisím, a to jak přímými emisemi spojenými s odpadovými zařízeními a stavebními procesy, tak nepřímo prostřednictvím spotřeby energie a materiálů.

Zlepšení recyklace a nakládání s odpady, stejně jako udržitelnější stavební postupy a materiály, jsou nezbytné pro snížení dopadu těchto sektorů na emise.

Současné předpisy a normy v emisní kontrole

V oblasti emisní kontroly jsou současné předpisy a normy základními kameny ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Tyto regulace, které se liší na mezinárodní, národní a lokální úrovni, jsou nezbytné pro řízení a omezení emisí škodlivých látek vypouštěných z různých zdrojů, včetně vozidel, průmyslových zařízení a energetických stanic.

Mezinárodní předpisy

Na mezinárodní úrovni existují dohody a protokoly, jako je Kjótský protokol nebo Pařížská dohoda, které stanovují rámec pro snižování emisí skleníkových plynů na celosvětové úrovni. Tyto dohody vyžadují od signatářských států zavádění opatření pro snižování emisí a pravidelné reportování o pokroku.

Evropská unie: Euro 6 a průmyslové emisní normy (IED)

V Evropské unii jsou emisní normy pro vozidla a průmyslová zařízení zvláště přísné. Norma Euro 6, která byla zavedena pro snížení emisí z osobních a nákladních vozidel, stanovuje maximální povolené limity pro různé znečišťující látky, včetně oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a pevných částic. Tyto limity jsou navrženy tak, aby postupně snižovaly množství škodlivých emisí produkovaných novými vozidly.

Zajímavost: Věděli jste, že lambda sonda pomáhá snižovat emise škodlivých látek, jako jsou oxid uhelnatý (CO), hydrokarbony (HC) a oxidy dusíku (NOx), tím, že udržuje směs paliva a vzduchu blízko ideálnímu poměru pro spalování (tzv. stechiometrický poměr). Tímto způsobem se zajistí, že katalyzátor může efektivně fungovat a přeměnit škodlivé látky na méně škodlivé.

Průmyslové emisní normy (IED) jsou dalším klíčovým prvkem evropské legislativy. Tyto normy se vztahují na širokou škálu průmyslových zařízení a určují limity pro emise různých znečišťujících látek. Cílem je snížit negativní dopady průmyslové činnosti na ovzduší a zdraví lidí.

Národní a lokální předpisy

Kromě mezinárodních a nadnárodních regulací mají jednotlivé země také své vlastní národní předpisy týkající se emisních limitů. Tyto předpisy často reflektují specifické lokální podmínky a potřeby a mohou být přísnější než mezinárodní normy. Vlády mohou také zavádět dodatečná opatření, jako jsou nízkoemisní zóny ve městech nebo zákazy starých vozidel s vyššími emisemi.

Neustálý vývoj a výzvy

Jedním z klíčových aspektů současných emisních předpisů a norem je jejich neustálý vývoj. V reakci na nové vědecké poznatky a technologický pokrok se tyto předpisy neustále aktualizují a zpřísňují. To však přináší výzvy jak pro průmysl, tak pro regulátory, kteří musí zajistit, aby byly nové technologie efektivně implementovány a dodržovány.

Emise a jejich měření u aut

Pro nová vozidla se první kontrola emisí uskutečňuje po uplynutí čtyř let od jejich registrace. U vozidel, která jsou starší (tzn. ojetá), se tato kontrola provádí každé dva roky. Tento proces je standardně prováděn v rámci nebo před plánovanou technickou kontrolou vozidla.

Je důležité, aby řidiči měli při technické kontrole k dispozici protokol z poslední kontroly emisí, který je identifikován zelenou barvou, na rozdíl od červeně označené technické prohlídky.

V posledních letech došlo ke změně, kdy se na registrační značku vozidla lepí jediná červená nálepka, která zahrnuje jak platnost technické kontroly, tak kontrolu emisí a uvádí datum, kdy obě tyto kontroly expirují.

Jak probíhá měření emisí u aut?

Při provádění emisní kontroly vozidla postupuje technik systematicky. Nejprve zdokumentuje klíčové údaje o vozidle: najeté kilometry, identifikační číslo vozidla (VIN) viditelné skrze přední sklo i VIN umístěné v motorovém prostoru.

Fotografie vozidla jsou rovněž součástí dokumentace. Následuje technická část kontroly, kdy je vozidlo připojeno k diagnostickému počítači, který komunikuje s řídící jednotkou auta.

Technik umístí měřicí trubici do výfukového systému a zapne motor. Během zvyšování otáček motoru sleduje na obrazovce počítače klíčové parametry, jako jsou otáčky motoru, úroveň oxidu uhličitého (CO2), lambda hodnota a koncentrace uhlovodíků (HC). Tyto údaje jsou v reálném čase zaznamenávány a analyzovány.

Tip: Víte, jak se projevuje poškozený výfuk?

Pro splnění emisních norem je nezbytné, aby výsledky měření ukazovaly optimální hodnoty. To znamená, že grafy na obrazovce by měly vykazovat stabilní a příznivé úrovně emisí, přičemž ideálně by měly být hodnoty co nejblíže nule. To ukazuje, že motor a veškeré součásti vozidla, včetně filtru pevných částic u dieselových motorů, jsou v dobrém technickém stavu a efektivně snižují emise.

Kolik za kontrolu emisí zaplatíte?

Proces měření emisí u vozidel se liší v závislosti na typu motoru a obvykle trvá mezi 10 až 15 minutami. Toto měření je nezbytné pro ověření, že vozidlo splňuje stanovené emisní normy a je schopné provozu bez nadměrného znečišťování ovzduší.

Pokud jde o náklady, ty se liší podle typu motoru vozidla. Pro vozy s benzinovým motorem se cena měření emisí pohybuje okolo 750 Kč. Na druhé straně, vozidla s dieselovým motorem jsou obvykle dražší z hlediska emisního měření, kde cena dosahuje přibližně 1 000 Kč. Tyto cenové rozdíly reflektují odlišné metody měření a složitost systémů v dieselových vozidlech.

Závěr

Význam emisní kontroly se neustále zvyšuje, jak roste povědomí o dopadech znečištění ovzduší na životní prostředí a zdraví. S pokračujícím technologickým vývojem a zpřísňováním předpisů se můžete těšit na čistší a udržitelnější budoucnost, ve které automobilový průmysl hraje klíčovou roli v ochraně planety.

Zdroj textu: TZ Daniela Vaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO

Fotka od leigh banks z Pixabay